Vi visar vägen för hållbar upphandling

Hansel har tagit fram ett verktyg för hållbarhetsbedömning av gemensamma upphandlingar: hållbarhetsanalysen infördes i slutet av 2019. Hållbarhetsanalysen görs på Hansels alla gemensamma upphandlingar och avslutningsvis görs en bedömning om upphandlingen kan tilldelas hållbarhetsmärken. I samband med analysen upprättas också de mätare som behövs för övervakningen under kontraktsperioden. Hållbarhetsmärken beviljas av två medlemmar i hållbarhetsgruppen tillsammans.

Syftet med hållbarhetsanalysen är att hjälpa kategorichefen och konkurrensutsättningsteamet att begrunda de olika hållbarhetsaspekterna i samband med konkurrensutsättning. I otaliga frågor krävs ett ställningstagande till om frågan berör upphandlingen och om upphandlingen medför negativa konsekvenser eller en identifierad risk. Teamet ska begrunda på vilket sätt positiva effekter kan erhållas och vilka åtgärder Hansel ska kräva för att lindra de negativa konsekvenserna och åstadkomma positiva effekter. Medlemmarna i hållbarhetsgruppen hjälper i detta arbete.

Märket står för överensstämmelse med kriterierna

Inom miljödimensionen lyfts fram sju möjliga aspekter, däribland minskning av växthusgasutsläppen, energieffektivitet, minskning av användningen av skadliga ämnen samt cirkulär ekonomi. Konkurrensutsättningsteamet ska identifiera de konsekvenser som är relevanta för upphandlingskontraktet och fylla i formuläret. Om upphandlingen inbegriper två betydande metoder för att främja miljöaspekten, kan den beviljas ett miljömärke. I den nya processen har kriterierna för miljömärke skärpts något jämfört med den tidigare miljömärkningsprocessen. I den tidigare modellen var det viktigt att identifiera i vilka två led i upphandlingen miljöaspekterna hade beaktats. Skillnaden är ändå inte så betydelsefull att det skulle motivera skilda märken för den tidigare och den nya processen.

”Konkurrensutsättningsteamet ska identifiera de konsekvenser som är relevanta för upphandlingskontraktet och fylla i formuläret.”

Inom social hållbarhet fokuserar hållbarhetsanalysen på aspekterna av social hållbarhet, som rätten till arbete och de mänskliga rättigheterna, jämlikhet och tillgänglighet. Märke för social hållbarhet beviljas då en aspekt uppfylls vid upphandlingen, till exempel genom att foga kontraktsleverantörernas Code of Conduct till kontraktet.

Kriterierna för märket för ekonomisk hållbarhet uppfylls praktiskt taget alltid, eftersom offentlig upphandling inbegriper bakgrundskontroll av leverantörerna. Dessutom övervakar Hansel kontraktsleverantörerna på eget initiativ under kontraktsperioden.

Innovationskriteriet uppfylls däremot sällan, eftersom Hansel är främst verksam inom konkurrensutsättning av sedvanliga varor och produkter.

Hållbarhet i bred bemärkelse

År 2020 genomfördes hållbarhetsanalyser vid 23 upphandlingar (2019: två upphandlingar) och det beviljades flera hållbarhetsmärken. Med ett undantag tilldelades alla upphandlingar märket för ekonomisk hållbarhet och nästan alla fick också miljömärket. Det är glädjande att alltfler upphandlingar tilldelades märket för social hållbarhet. Innovationsmärket tilldelades en upphandling som konkurrensutsatts redan år 2015.

Hållbarhetsanalysen innehåller en hel del hållbarhetsinformation om upphandlingen. För att informationen också ska nå kunden har vi introducerat en egen flik för hållbarhet i webbtjänsten. På fliken finns en sammanfattande text om hållbarhetsaspekterna i upphandlingen. Dessutom har information om tidigare beviljade miljömärken importerats till fliken om den har funnits lätt till handa. Kunderna har gett positiv respons på innehållet på flikarna och många kan importera uppgifter direkt till sin egen redovisning.

Hållbarhetsgruppen leder arbetet

Det egentliga hållbarhetsarbetet på Hansel utförs av en hållbarhetsgrupp som sammanträder regelbundet för att diskutera hållbarhetsfrågor. Gruppen har för närvarande åtta medlemmar från olika delar av organisationen. Gruppens ordförande är ekonomidirektören som också ansvarar för temat i ledningsgruppen.

Hållbarhetsgruppen ordnade i slutet av november 2020 en utvecklingsdag där man redogjorde för aktuella frågor och utvecklingsbehov. En stor fråga var hållbarhetsrevisionerna som Hansel inte har infört ännu. En del utredningar har gjorts, men ett internt koncept saknas. Vi har också diskuterat ämnet med andra offentliga upphandlande enheter och det verkar som om många instanser i Finland grubblar på samma frågor just nu. Med andra ord vore det välkommet med samarbete på området.

Beviljade hållbarhetsmärken 2020

Gemensamma upphandlingar Ekonomisk Ekologisk Social Innovation
Solkraftverk 1 1 1
Bilunderhållstjänster* 1 1
Bilar och tjänster* 1 1 1
Livsmedel 1 1 1
Planeringstjänster för AV-utrustning 1 1 1
Livscykeltjänst vid upphandling 1 1
Tågresetjänster 1 1
Avfallshanteringstjänster 1 1
Förmedling av tidskrifter 1 1
Mötes- och evenemangslokaler 1 1 1
Inrikes inkvartering 1 1 1
Hemelektronikutrustning och professionell elektronikutrustning 1 1
Leasingtjänster 1 1
Läroböcker med tillhörande material 1 1
Tankleveranser av bränsle 1
Prepaid-tjänster 1 1
Rengöringsmaterial 1 1
Skyddsutrustning 1 1 1
El och portföljhantering 1 1
Teleoperatörstjänster 1
Kontors- och it-utrustning 1 1 1
Kontorsutrustning 1 1
Säkerhetsmateriel 1
Totalt 22 18 10 1
*Dessa upphandlingshelheter innehåller i själva verket flera olika kontrakt där alla inte nödvändigtvis har tilldelats t.ex. miljömärke. Om du är kund hos oss och vill få exakt information ska du gå in på avsnittet om hållbarhet i webbtjänsten. Märket upptas på förteckningen om en stor del av upphandlingshelheten har tilldelats det.

 

Hållbarhetsmärken vid gemensam upphandling

2020 2019
MN € % st. % MN € % st. %
Redovisade gemensamma upphandlingar totalt 916,0 228 899,7 233
Märkning för ekonomisk hållbarhet 911,2 99 227 100 899,7 100 233 100
Miljömärkning* 600,5 66 135 59 702,6 78 146 63
Märkning för social hållbarhet 127,0 14 10 4 50,9 6 4 2
Innovationsmärke 0,0 0 1 0 0,0 0 1 0
*Obs! Kriterierna för miljömärket ändrades i oktober 2019, varigenom siffrorna inte är helt jämförbara. Fram till oktober 2019 beviljades märken till upphandlingar där miljöaspekterna beaktats i två led av upphandlingen. Från och med oktober 2019 beviljas märket om upphandlingen hade minst två positiva miljökonsekvenser. Upphandlaren ska beskriva åtgärderna för att minska de negativa konsekvenserna och stärka de positiva. I praktiken blev det svårare att få miljömärket.

Hållbarhetsmärken per kategori

Kategori Gemensamma upphandlingar 2020, MN € Miljömärke, MN € Social hållbarhet, MN € Ekonomisk hållbarhet. MN € Miljömärke, % Social hållbarhet, % Ekonomisk hållbarhet, %
Fordons- och logistiktjänster 102,5 82,8 0 102,5 81 0 100
Experttjänster 143,5 68,8 0 143,5 48 0 100
Livsmedel och restaurangtjänster 76,1 76,1 58,3 76,1 100 77 100
Energi 63,1 41,1 0 63,1 65 0 100
HR- och hälsovårdstjänster 73,4 0,2 0 73,4 0 0 100
It-utrustning 89,8 76,2 50,4 89,8 85 56 100
Inredning och kontorstjänster 60,2 59,7 18,2 55,5 99 30 92
Datorsalstjänster och -⁠utrustning 61,0 61,0 0 61,0 100 0 100
Rese- och mötestjänster 25,3 25,3 0 25,3 100 0 100
Programvara 62,1 0,9 0 62,1 1 0 100
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial 46,3 46,3 0 46,3 100 0 100
Ekonomi- och finanstjänster 56,9 39,9 0 56,9 70 0 100
Datakommunikation 25,7 4,4 0 25,7 17 0 100
Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster 30,0 17,8 0 30,0 59 0 100
Totalt 916,0 600,5 127,0 911,2 66 14 99