Hållbarhetsmått

Upphandlingspulsen, som lanserades 2018, fick år 2020 ytterligare en dimension med en flik om upphandlingarnas koldioxidavtryck. På fliken kan den upphandlande enheten först kontrollera vilka produkt- och tjänstekategorier som orsakar mest klimatutsläpp och sedan rikta in utsläppsminskande åtgärder så att de har störst effekt. På fliken anges också de leverantörer vars produkter eller tjänster orsakar mest utsläpp för den upphandlande enheten, så att den upphandlande enheten kan ta upp frågan med leverantören och fråga vilka åtgärder leverantören har vidtagit för att minska utsläppen och om den eventuellt kan göra någonting mer.

På den vänstra bilden nedan uppstår största delen av utsläppen för den upphandlande enheten från hyror för byggnader och bostäder. Det bekräftas av den högra bilden, där Senatfastigheter är leverantören med de största utsläppen. De största utsläppsfaktorerna i hyror hänför sig oftast till el och uppvärmning. I diskussioner med Senatfastigheter skulle det sannolikt framkomma att bolaget köper ursprungscertifierad el från utsläppsfri produktion och att det har ett omfattande program för installering av solpaneler, men att det eventuellt kan vidta ytterligare åtgärder inom uppvärmning.

Skärmdump från Upphandlingspulsen.
Koldioxidavtrycket vid upphandling kan ses i Hankintapulssi-tjänsten.

Följande produkt- och tjänstekategori är expert- och forskningstjänster, där det kanske är svårare att minska på utsläppen som bildas av många bäckar små. Även där kan man på anbudsbegäran kräva att klimatfrågorna ska beaktas. Den andra leverantören är Neste Markkinointi Oy, med andra ord är det fråga om köp av drivmedel och smörjmedel, där utsläppen kan minskas relativt direkt genom att minska användningen och ställa om till förnybara drivmedel, om detta är möjligt.

Koldioxidavtrycket för en finländare är i genomsnitt cirka 10 000 kg per år, vilket innebär att den upphandlande enhetens avtryck på 4 530 000 kg CO2-ekv. motsvarar utsläppen från cirka 450 finländare.

”Den upphandlande enheten kan rikta in utsläppsminskande åtgärder så att de har störst effekt.”

Koldioxidavtrycket från upphandlingar, med andra ord växthusgasutsläppen under livscykeln, har beräknats med Finlands miljöcentrals modell ENVIMAT. Utsläppssiffrorna är medelvärden för produkter och tjänster som används i Finland, och de bör därför inte användas för att jämföra utsläppen från olika företags produkter eller tjänster eller mellan ett företags olika produkter eller tjänster. Detta är något som eventuellt kan förbättras under kommande år. Ett steg i denna riktning var när uppgifterna om el där medelvärdet för Finland ersattes med nollutsläpp för de kunder som köper el med ursprungscertifikat. Om leverantörerna i framtiden åläggs att redovisa koldioxidavtrycket för sina produkter eller tjänster är det relativt enkelt att importera den uppgiften till Upphandlingspuls och på så sätt precisera värdena jämfört med medeltalen.