Styrning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhet och ansvarsfrågor är starkt integrerade i Hansels strategi och utgör ett huvudtema i strategin. I ledningsgruppen har ansvarsfrågorna inkluderats i befattningsbeskrivningen för ekonomidirektören, som fungerar som ordförande för bolagets grupp för ansvarsfrågor.

Ansvarsgruppen sammanträder regelbundet och består av experter inom organisationens olika områden. Gruppen består av åtta personer från ekonomiförvaltningen, juridiska enheten, kategorihanteringen, enheten för utveckling av upphandlingsverksamheten, konkurrensutsättningsenheten och kundrelationer. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är bolagets strategi, som genomförs i form av olika projekt och åtgärder.

”Ansvarsgruppen ansvarar för bolagets ansvarsrelaterade arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser.”

Ansvarsgruppen ansvarar för bolagets ansvarsrelaterade arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser, inklusive hållbarhetsanalysen som infördes 2019. En viktig del av hållbarhetsarbetet utgörs av att ge information om hållbarhetsrelaterade ärenden och att ge internt stöd för konkurrensutsättningsprojekt.

Hållbarhetsgruppen ordnade i slutet av november 2020 en utvecklingsdag där man redogjorde för aktuella frågor och utvecklingsbehov. En stor fråga var hållbarhetsrevisionerna som Hansel inte har infört ännu. En del utredningar har gjorts, men ett internt koncept saknas. Vi har också diskuterat ämnet med andra offentliga upphandlande enheter och det verkar som om många instanser i Finland grubblar på samma frågor just nu. Med andra ord vore det välkommet med samarbete på området.

Som en av grundarna deltar Hansel aktivt i det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling. Hansel har också samarbete kring hållbarhet och ansvarsfrågor inom åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling samt med inköpscentraler och civilsamhällesorganisationer i andra länder.

Tyngdpunkterna för Hansels hållbarhetsarbete har definierats i en väsentlighetsmatris som uppdaterades efter ägo- och företagsarrangemangen år 2019. Framstegen och åtgärdernas effekter utvärderas av hållbarhetsgruppen.

Hansels hållbarhetsredovisning

Resultaten av verksamheten i anslutning till hållbarhetsarbetet presenteras i en hållbarhetsredovisning som årligen ges ut på finska, svenska och engelska som en del av årsberättelsen. Vad gäller hållbarhetsredovisningen redovisas i berättelsen nyckeluppgifter samt intressanta händelser och resultaten i fråga om hållbarhet för år 2020. Hållbarhetsredovisningen om 2019 publicerades den 2 april 2020. Den bygger på den internationella redovisningsmodellen GRI Standards. Vi rapporterar i enlighet med tillämpningsnivå Core. Standarderna anges enligt versionen från 2016.

Efter företags- och ägararrangemangen den 2 september 2019 redovisas uppgifterna för det nya Hansel.

I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per väsentlighetstema, anger vilken GRI Standard som tillämpats och hänvisar till det relevanta avsnittet i rapporten. Om uppgift saknas, finns det en anteckning om detta jämte motiveringar i tabellen En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto SST. Redovisningen sammanställs av hela ansvarsgruppen och den godkänns av ledningsgruppen. Redovisningen lämnas också styrelsen för kännedom.

Foto: Lasse Lecklin, Aki Rask och Hansel kommunikation. Personerna på fotografierna i årsberättelsen är experter på Hansel.

Mer information lämnas av
Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 4444 289

Hansels hållbarhetsredovisning finns på finska på vuosikertomus2020.hansel.fi, på svenska på arsberattelse2020.hansel.fi och på engelska på annualreport2020.hansel.fi. Hållbarhetsredovisningen publiceras för åttonde gången endast som webbversion och den har verifierats av revisionssamfundet KPMG Oy Ab.