Väsentlighetsanalys

Hållbarhet är en stor fråga i samband med offentlig upphandling och vi vill beakta dess olika dimensioner i vår verksamhet. Hansels väsentlighetsmatris omfattar nio dimensioner och den har senast uppdaterats efter ägo- och företagsarrangemangen hösten 2019 då Hansels tjänster blev tillgängliga för hela offentliga förvaltningen i Finland.

Inga ändringar ansågs vara nödvändiga år 2020, förutom länkarna till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Statsförvaltningen kommer år 2021 att införa en rapporteringsmodell som bygger på de globala målen.

Klicka på bollarna i matrisen för mer information.