Vi stöder sund konkurrens

Enligt de mål som ställts i upphandlingslagen bör offentlig upphandling genomföras genom att utnyttja befintliga konkurrensförhållanden.  Målet är att konkurrensen på marknaden bevaras och att man med hjälp av offentlig upphandling kan främja uppkomsten av en attraktivare och effektivare marknad. På grund av gemensamma upphandlingars betydande ekonomiska värde och stora omfattning bör man då man bereder en upphandling fästa avseende vid dess konsekvenser för marknaden.

På Hansel genomför vi konkurrensutsättningen vid gemensam upphandling utifrån omfattande analyser av kundernas behov och marknaden. Det kan innebära till exempel konkurrensutsättning enligt region, produkt- eller tjänstekategori eller kompetens, så att olika stora företag kan delta i konkurrensutsättningen. Ett dynamiskt inköpssystem är ett effektivt verktyg för att genomföra upphandlingar så att små och medelstora företag och lokala företag kan bli kontraktsleverantörer. I det dynamiska inköpssystemet väljs alla anbudsgivare som uppfyller lämplighetskraven. Kontraktskunderna väljer leverantör efter minikonkurrensutsättning.

År 2020 var 46 procent av Hansels kontraktsleverantörer små och medelstora företag (2019: 47 %).

”I det dynamiska inköpssystemet väljs alla anbudsgivare som uppfyller lämplighetskraven.”

Andelen delade upphandlingskontrakt av Hansels gemensamma upphandlingar har ökat och uppgick år 2020 till 86 procent (2019: 71 %). Gemensamma upphandlingar delas oftast upp enligt varu- eller servicekategori (38 %).

År 2020 var andelen gemensamma upphandlingar som verkställdes som dynamiska inköpssystem 23 procent av upphandlingskontrakten (2019: 22 %). Delade upphandlingskontrakt enligt kundgrupp uppgick år 2020 till 22 procent. Andelen regionalt delade ramavtal minskade till tre procent (2019: 10 %). Till följd av nya konkurrensutsättningar minskade andelen odelade upphandlingskontrakt till 14 procent år 2020 (2019: 29 %).

Konkurrensutsättning vid också små upphandlingar bidrar till en fungerande marknad och ger större insyn i dessa upphandlingar. Andelen små upphandlingar kommer att öka i Hansels utbud. Under år 2021 levererar Hansel nästan 20 små upphandlingar.