Öppen verksamhet i överensstämmelse med kraven

Hansel inrättade compliance-funktionen år 2019 genom ett omfattande utvecklingsprojekt för identifiering av de väsentligaste riskerna i Hansels etiska verksamhet, uppdatering av de etiska riktlinjerna och arbetsanvisningarna, utarbetande av de anvisningar som saknats samt affärsprinciperna. Anvisningarna samlades på intranätet och det inrättades en anonym rapporteringskanal för oegentligheter.

Det utsågs en compliance officer som leder compliance-funktionen med flankstöd från ett team bestående av representanter från juridiska ärenden, kategorihanteringen och HR. Hela personalen fick utbildning och compliance-frågor diskuterades på enheternas möten. Utvecklingsprojektet och resultaten av det genomgick en intern revision som utfördes av en extern revisor.

År 2020 rapporterades inga oegentligheter till compliance-teamet. Teman som anknyter till etisk verksamhet diskuterades bland annat på personalmöten och i den interna kommunikationen. Teammedlemmarna har också deltagit i utbildningar och följt med teman kring etisk verksamhet i samhällsdebatten. Med några av statens tjänsteleverantörer har det förts mer ingående diskussioner om organiseringen av en compliance-funktion.

”Teman som anknyter till etisk verksamhet diskuterades bland annat på personalmöten och i den interna kommunikationen.”

I september höll Niina Ratsula från Code of Conduct Company ett utbildningsmöte på tre timmar för hela personalen. Temat var ”Att bygga upp en compliance-kultur: Etisk och kravenlig verksamhet i vardagen”. Före utbildningsmötet fick personalen svara på en enkät om iakttagelser om oetisk verksamhet på Hansel. Teammedlemmarna har gett vägledning i etisk verksamhet och i synnerhet i frågor om jäv.

Statsrådet lämnade ett principbeslut om statens ägarpolitik den 8 april 2020. Enligt principbeslutet förutsätts bolagen ha stark integrering av företagsansvaret i affärsverksamheten och målinriktad ledning av företagsansvaret, dessutom ska de identifiera företagsansvarsriskerna och ha ett riskhanteringssystem. Dessutom ska olika intressentgrupper ha ett tillförlitligt sätt att informera företagsledningen om eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna och kränkningar av arbetstagarnas rättigheter. Enligt både principbeslutet och EU:s visselblåsardirektiv ska företagen ha en konfidentiell och anonym kanal för anmälningar om missförhållanden eller missbruk.

Eftersom Hansel inrättade en anmälningskanal år 2019 föranledde bestämmelserna inga åtgärder. Enligt principbeslutet ska bolagen också bereda en verksamhets- och rapporteringsmodell för korruptionsbekämpning som lämpar sig för bolagets verksamhet. Hansel utarbetade dessa anvisningar i vilka samlades de åtgärder för korruptionsbekämpning som ingår i Hansels arbetsinstruktioner och som ska iakttas i verksamheten.