Ändringar i Hansel-lagen och upphandlingslagarna

Ändringar i Hansel-lagen trädde i kraft den 1 september 2020. Till lagen fogades under bolagets uppgifter bland annat behandling och analys av upphandlingsdata, förvaltning av en elektronisk annonseringskanal för upphandlingar (Hilma) och gemensamma upphandlingar med andra stater.

Dessutom fogades till lagen bestämmelser om Hansels rätt att få uppgifter om upphandlingar, varigenom kunder som hör till statens budgetekonomi ska lämna ut uppgifter som hänför sig till upphandlingarna. Uppgifterna lämnas i praktiken ut via tjänsten granskaupphandlingar.fi och de används för framtagning av analysdata om upphandlingarna till ämbetsverken och inrättningarna. Lagen kompletterades också med bestämmelser om behandlingen, skyddet och utlämnandet av uppgifter.

”Uppgifterna används för framtagning av analysdata om upphandlingarna till ämbetsverken och inrättningarna.”

Hilma (hankintailmoitukset.fi) är annonseringskanalen för offentliga upphandlingar, som ägs av Finansministeriet och sedan början av 2020 förvaltas och utvecklas av Hansel. Överföringen av ägandet från Arbets- och näringsministeriet till Finansministeriet samt av den praktiska driften till Hansel genomfördes med en lagändring.

Till lagen fogades efter behandling i ekonomiutskottet och grundlagsutskottet bestämmelserna om tillämpning av allmänna förvaltningslagar och om straffrättsligt tjänsteansvar.

Förslag till ändring av upphandlingslagen överlämnades till riksdagen i december

Regeringen överlämnade en proposition till ändring av upphandlingslagen till riksdagen i december 2020. Enligt lagförslaget ska till lagen bland annat fogas bestämmelser om upphandlingens omfattning. Ändringen skulle ge något större flexibilitet vid konkurrensutsättningen och tillämpningen av ramavtalen under kontraktsperioden.