En gemensam ståndpunkt för offentlig upphandling

Finlands första nationella strategi för offentlig upphandling lanserades på Kommunmarknaden den 9 september 2020.

Strategin innehåller åtta strategiska avsikter och 25 mål som konkretiserar dem. Väsentliga utvecklingsområden i strategin är strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetens. Kunskapsbaserad ledning samt bedömning och utvärdering av verkningsfullhet stöder den strategiska ledningen.

Ett centralt fokus i utvecklingsarbetet är att fungerande produkter och tjänster av hög kvalitet ska upphandlas på ett sådant sätt att samtliga parter är involverade i processen och marknaden är livskraftig. Offentliga upphandlingar kan också bidra till att innovationer skapas. Genom utveckling av dessa element kan man uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

”Väsentliga utvecklingsområden i strategin är strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetens.”

Strategin genomförs i inledningsfasen med ett handlingsprogram som innehåller 30 konkreta åtgärder. Enligt genomförandeplanen har för strategin bildats temagrupper som inleder genomförandet. Hansel deltar aktivt i samtliga temagrupper och implementerar målen med upphandlingsstrategin i gemensamma upphandlingar och sina övriga tjänster.

Den nationella strategin för offentlig upphandling arbetades fram genom ett åtgärdsprogram med bred expertrepresentation. Syftet med programmet är att upphandling med offentliga medel ska ge effekter av betydelse för hela samhällsekonomin och förbättra den offentliga ekonomins hållbarhet. Programmet tillsattes av Finansministeriet och Kommunförbundet. Den nationella strategin för offentlig upphandling meddelades som ett statsrådets principbeslut.

Mer information finns på Finansministeriets webbplats.