Bättre service i Hilma

Webbtjänsten Hilma (hankintailmoitukset.fi) nylanserades i februari 2020. Nya Hilma skapades i ett nära samarbete med användarna. Riktlinjerna för omstruktureringen har varit bättre insyn, fokus på användaren och ständig utveckling. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla användare.

”Samarbetet med de upphandlande enheterna och anbudsgivarna har varit väldigt positivt. Bägge grupperna har ivrigt deltagit i användartesterna och vi har satsat på att ta till oss vad användarna av Hilma haft att säga när vi har utvecklat nya funktionaliteter”, säger Tiina Luoma som är servicechef på Hansel.

Under våren och försommaren gick vi igenom vidareutvecklingen av Hilma med vår designpartner Hellon och för styrgruppen för Hilma formades en vision för i vilken riktning tjänsten ska utvecklas. I september tog Arbets- och näringsministeriet över som ägare av Hilma efter Finansministeriet. Under 2020 genomgick Hilma två informationssäkerhetsrevisioner som på våren riktades på anbudsgivningen och i december på ESPD och kontrollen av myndighetsuppgifter.

Insyn i offentlig upphandling

I Hilma lanserades på våren ett formulär för små upphandlingar, på vilket köparen kan annonsera upphandling som underskrider det nationella tröskelvärdet. Annonsering av små upphandlingar på Hilma bidrar till transparensen i upphandlingar och likabehandling av anbudsgivarna. Konkurrensutsättning vid små upphandlingar omfattas inte av upphandlingslagen och kan genomföras med en enklare process.

”Vi har satsat på att ta till oss vad användarna av Hilma haft att säga när vi har utvecklat nya funktionaliteter.”

På hösten kompletterades Hilma med det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) och en funktion där de upphandlande enheterna kan begära och ta emot anbud som elektroniska dokument. På så sätt kan även de upphandlande enheter som inte har ett kommersiellt elektroniskt konkurrensutsättningssystem ta emot anbud.

I Hilma gjordes dessutom flera andra förbättringar under 2020, bland annat i sökaviseringen och formulärassistenten, och med en ny funktionalitet för att lägga till en konsult eller annan extern användare för upphandlingen. Dessutom är det nu möjligt att importera företagets uppgifter direkt från företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Nya lösningar för hållbar utveckling från idétävling

Finlands första nationella strategi för offentlig upphandling, som lanserades i september 2020, inspirerade den första idétävlingen för offentlig upphandling. Finansministeriet tillsammans med Helsinki Think Company ordnade en idétävling där ett team på 13 personer från olika discipliner och bakgrunder sammanstrålade i november–december för att arbeta fram visioner för hur problem inom offentlig upphandling kan lösas. Bland idéerna fanns bland annat nya hållbarhetsrelaterade egenskaper i Hilma. Segraren Social Impact presenterade en idé som tar fasta på hållbarhetsaspekten genom att integrera i Hilma nya egenskaper som underlättar tillgodoseendet av hållbarhetskriterierna vid utarbetandet av upphandlingsannonser samt den offentliga övervakningen av hållbarhetsnivån i upphandlingarna.

Utvecklingen av Hilma fortsätter inom samarbetsforum för offentlig upphandling. Tjänsten vidareutvecklas i en transparent process och utifrån regelbunden användarrespons och användartestning. Utvecklingsarbetet utförs av Hansel på uppdrag av Finansministeriet. Testversionen av Hilma finns på testi.hankintailmoitukset.fi.

I Hilma publicerades över 17 000 upphandlingsannonser år 2020. Tjänsten hade cirka 30 000 användare varje vecka.