Livet på Teams

Liksom hos många andra företag ekade också Hansels trivsamma kontor av tomhet fredagen den 13 mars efter att regeringen dagen innan hade utfärdat stränga coronarestriktioner. Vi var utmärkt väl rustade för omställningen till att jobba på distans; distansarbete var ju redan ett välinarbetat inslag i vår kultur och Teams vardagsmat för de flesta av oss.

Det var fortfarande tillåtet att komma till kontoret, men det gällde att hålla distans och vartannat arbetsbord togs ur bruk. Så pass få medarbetare kom till kontoret att det inte medförde någon risk. Medarbetarna erbjöds möjlighet att ta en andra skärm till hemmakontoret, vilket de av oss som var vana vid två skärmar tyckte var nödvändigt.

Cheferna hanterade den exceptionella situationen mycket väl och började hålla enhetsmöten och även kaffepauser på Teams. Man skulle gärna ha kameran påslagen, och för många av oss blev detta rutin. För- och nackdelar med ledning på distans diskuterades på chefsmöten där deltagarna kunde både få och ge kollegialt stöd.

”Vi arbetade för att upprätthålla samhörighetskänslan redan på våren med en gemensam Teams-kanal för mer lättsamt innehåll.”

Som bolag är vi lyckligt lottade genom att affärsverksamheten fortsätter att växa trots covid-19. År 2020 genomförde vi första rekryteringarna på distans och största delen av introduktionen till arbetet kunde skötas på Teams. Integrationen av de nya medarbetarna i sina team påverkas dessvärre av avsaknaden av informella evenemang och möten i korridorerna och kafferummet.

Vi arbetade för att upprätthålla samhörighetskänslan redan på våren med en gemensam Teams-kanal för mer lättsamt innehåll där vi delade till exempel lunchtips, fritidsidéer och bilder av hemarbetsplatsen. I november lanserade vi en kampanj med dagliga personliga inslag från någon av medarbetarna. Vi har fått ta del av ett flertal roliga historier, många bilder, en och annan löpsedel och även någon Exceltabell.

Hansels evenemang omvandlades under våren på nolltid till webbinarier, vi ”träffade” kunder och samarbetspartner på webben och såväl styrelsens sammanträden som bolagsstämman på våren hölls på distans. För första gången undertecknade vi bokslutet med elektroniska signaturer, liksom styrelseprotokollen. På hösten genomfördes vår första distansrevision. Även på den fronten tog vi ett digitalt språng.

Resultat av arbetshälsoenkäten

Hansel kartlägger personalens arbetshälsa med en enkät vartannat år. I september 2020 svarade 96 medarbetare på enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 86 procent. I enkäten hade de olika sektorerna av arbetshälsa delats in i fem kategorier. På skalan 1–5 var det totala medelbetyget 3,87 (3,92 i föregående mätning).