GRI-index

Hansels hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Standarderna anges enligt versionen från 2016.

Organisationsprofil
GRI-referens GRI-upplysning Hänvisning Hansels väsentlighetstema/Reservation
102-1 Organisationens namn Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-2 Viktigaste verksamhet, varumärken, produkter och tjänster Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-3 Huvudkontorets lokalisering Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-4 Lokalisering av verksamheten Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-6 Marknadsnärvaro Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Vi stöder sund konkurrens

102-7 Organisationens storlek Nyckeltal och ekonomisk ställning

Personal och organisation

Över 100 experter inom offentlig upphandling

102-8 Information om personalstyrka Över 100 experter inom offentlig upphandling Ej tillämpligt nyckeltal för punkt a och c: Könsfördelningen anges för hela personalstyrkan eftersom den är relativt liten. En närmare specificering är inte ändamålsenlig.
102-9 Leverantörskedja Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-10 Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja Gemensamma upphandlingar för en bred kundkrets
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Vi visar vägen för hållbar upphandling Ej tillämpligt nyckeltal: Hansels verksamhet har ingen direkt miljöpåverkan, eftersom bolaget inte har någon egen produktion. I hållbarhetsanalysen redovisas indirekta konsekvenser.
102-12 Externa initiativ En gemensam ståndpunkt för offentlig upphandling

Verkningsfull, hållbar och innovativ upphandling

102-13 Medlemskap i organisationer och intresseorganisationer Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
Strategi
102-14 Kommentar från verkställande direktören Verkställande direktören har ordet

Händelser under 2020 och utsikter för 2021

102-15 Väsentligaste påverkan, risker och möjligheter Risker och riskhantering Riskbedömningen uppdateras följande gång på våren 2021.
Etik och integritet
102-16 Värdegrund och affärsprinciper Förenad upphandlingskraft

Öppen verksamhet i överensstämmelse med kraven

Affärsprinciperna på vår webbplats

Insyn och transparens vid offentlig upphandling

Bekämpning av grå ekonomi

102-17 Mekanismer för råd och kommunikation avseende etik Öppen verksamhet i överensstämmelse med kraven Insyn och transparens vid offentlig upphandling

Bekämpning av grå ekonomi

Styrning
102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Styrning av hållbarhetsarbetet

102-19 Delegering av ansvar för hållbarhet Styrning av hållbarhetsarbetet
102-20 Ledningsansvar och rapporteringsrelationer vad gäller hållbarhetsfrågor Styrning av hållbarhetsarbetet
102-24 Urvalsprocess för styrelse och ledningsgrupp Hansel – offentliga sektorns inköpscentral Ej tillämpligt nyckeltal (b): Hansel har ingen handlingsmodell för personval, utan vi följer statens principer för ägarstyrning.
102-32 Godkänna hållbarhetsredovisningen Styrning av hållbarhetsarbetet
Intressentdialog
102-40 Förteckning över intressentgrupper Intressentgrupp
102-41 Kollektivavtal Personal och organisation
102-42 Identifiering och urval av intressentgrupper Intressentgrupp
102-43 Metoder för intressentdialog Webbinarierna blev en succé Stöda, engagera och handleda kunder och leverantörer
102-44 Frågor som lyfts fram av intressentgrupperna Verkställande direktören har ordet

En gemensam ståndpunkt för offentlig upphandling

Redovisningsprinciper
102-45 Enheter som ingår i koncernbokslutet Bolagets årsredovisning täcker hela verksamheten. Hansel är inte en koncern.
102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar Väsentlighetsanalys
102-47 Frågor som identifierats som väsentliga Väsentlighetsanalys
102-48 Förändringar i tidigare rapporterade uppgifter Styrning av hållbarhetsarbetet
102-49 Förändringar i redovisning Styrning av hållbarhetsarbetet

Inköpscentralens verksamhet

Betydelsen av bolagets Green Office-verksamhet minskade, då arbetsrutiner förändrades på grund av coronapandemin. Miljökonsekvenser rapporterades i en mindre omfattning än tidigare.
102-50 Redovisningsperiod Styrning av hållbarhetsarbetet
102-51 Senaste redovisning Styrning av hållbarhetsarbetet
102-52 Redovisningscykel Styrning av hållbarhetsarbetet
102-53 Kontaktperson för frågor Styrning av hållbarhetsarbetet
102-54 Förenlighet med GRI Standards Styrning av hållbarhetsarbetet
102-55 GRI innehållsindex GRI-index
102-56 Externt bestyrkande Oberoende bestyrkanderapport
Styrning
103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar Väsentlighetsanalys
103-2 Förklaring av ledningsmetod och dess komponenter Styrning av hållbarhetsarbetet

Väsentlighetsanalys

103-3 Bedömning av ledningsmetodens effekt Styrning av hållbarhetsarbetet

Väsentlighetsanalys

Ekonomiskt resultat
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Förenad upphandlingskraft

Gemensamma upphandlingar för en bred kundkrets

En stram strategi styr Helsingfors upphandlingar

Resultaträkning

Effektiv upphandling inom den offentliga sektorn

Hansel bidrar till en effektivare offentlig ekonomi genom att konkurrensutsätta upphandlingar och bistå kunderna med upphandlingar och upphandlingsledning.

Indirekt ekonomisk påverkan
203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan Förenad upphandlingskraft

Vi stöder sund konkurrens

Effektiv upphandling inom den offentliga sektorn

Fungerande marknad och god konkurrensutsättningssed

Antikorruption
205-2 Utbildning kring antikorruption Öppen verksamhet i överensstämmelse med kraven Insyn och transparens vid offentlig upphandling

Bekämpning av grå ekonomi

Utbildning pågår hela tiden och gäller hela personalen, varför specificerade nyckeltal inte finns tillgängliga. I utbildningen i september 2020 deltog 72 personer. Inspelningen kunde ses under en vecka och den visades 117 gånger.

Miljömässiga leverantörsutvärderingar
Hansel 1 Genomförande av miljöaspekter i gemensamma upphandlingar Vi visar vägen för hållbar upphandling Upphandling med hänsyn till klimatet och miljön

Hansel tilldelar hållbarhetsmärke till upphandling som uppfyller vissa kriterier. Vi mäter andelen hållbarhetsmärkta upphandlingar av samtliga upphandlingar.

308-2 Negativ miljöpåverkan inom leverantörskedjan och vidtagna Vi visar vägen för hållbar upphandling Upphandling med hänsyn till klimatet och miljön

I Hansels hållbarhetsanalys bedöms de positiva miljökonsekvenser som eftersträvas i upphandlingen, upphandlingens negativa miljökonsekvenser samt sätt att minska dessa skador eller främja uppnåendet av mål. Vid utgången av 2020 hade Hansel över 600 kontraktsleverantörer, vars antal varierar. Miljömärke tilldelas på Hansel till gemensamma upphandlingar, inte kontraktsleverantörer.

Utbildning
404-1 Antal utbildningsdagar Över 100 experter inom offentlig upphandling

Väsentlighetsanalys