Styrelsens förslag till dispositioner beträffande redovisningsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en förlust på 1 723 217,27 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas ut och att räkenskapsperiodens resultat redovisas under eget kapital som balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen och revisorer

På Hansel Ab:s årsstämma 2 april 2020 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • Anna-Maija Karjalainen, överdirektör, Finansministeriet, ordförande
  • Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommunförbundet, vice ordförande
  • Antti Koivula, generaldirektör, Arbetshälsoinstitutet, ledamot
  • Antti Laakso, head of procurement, Aalto-universitetet, ledamot
  • Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Raumo stad, ledamot

I styrelsens sammanträden deltar också personalens representant, kategorichef Minna Isoherranen, som har yttrande- och närvarorätt men är inte styrelseledamot. Styrelsen sammanträdde åtta gånger under 2020.

Bolagets ordinarie revisor är revisionssamfundet KPMG Oy Ab med CGR, OFGR Mikko Luoma som huvudansvarig revisor. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit verkställande direktör för Hansel, och vicehäradshövding Raili Hilakari är bolagets vice verkställande direktör.