Resultaträkning

1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
Omsättning 11 465 261,82 11 147 963,00
Övriga rörelseintäkter 1 666 379,25 1 156 492,65
Personalkostnader
Löner och arvoden 8 485 343,55 7 162 579,29
Lönebikostnader
Pensionskostnader 1 321 911,97 1 245 237,35
Övriga lönebikostnader 289 796,14 212 997,25
Personalkostnader totalt 10 097 051,66 8 620 813,89
Avskrivningar och nedskrivningar/td>

Avskrivningar enligt plan 64 928,10 76 396,39
Övriga rörelsekostnader 4 725 373,76 4 445 172,23
Rörelsevinst (-förlust) –1 755 712,45 –837 926,86
Finansiella intäkter och utgifter
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
Från andra 33 387,20 69 175,47
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Till andra –892,02 –1 277,45
Finansiella intäkter och kostnader totalt 32 495,18 67 898,02
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter –1 723 217,27 –770 028,84
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens skatter 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) –1 723 217,27 –770 028,84