Balansräkning

AKTIVA 31.12.2020 31.12.2019
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 24 417,78 46 596,25
24 417,78 46 596,25
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 128 249,50 170 999,13
128 249,50 170 999,13
Bestående aktiva totalt 152 667,28 217 595,38
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 152 890,52 2 551 182,40
Övriga fordringar 7 418,71 9 845,53
Resultatregleringar 655 330,07 476 075,18
3 815 639,30 3 037 103,11
Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar 2 759 050,13 2 729 877,46
2 759 050,13 2 729 877,46
Kassa och bank 6 281 927,03 8 703 095,22
Rörliga aktiva totalt 12 856 616,46 14 470 075,79
SUMMA AKTIVA/strong> 13 009 283,74 14 687 671,17
PASSIVA 31.12.2020 31.12.2019
Eget kapital
Aktiekapital 5 000 000,00 5 000 000,00
Fritt eget kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 1 861 094,91 2 631 123,75
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) –1 723 217,27 –770 028,84
Eget kapital totalt 8 106 005,91 9 829 223,18
Avsättningar
Övriga avsättningar 477 452,00 438 448,00
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Erhållna förskott 15 209,10 252 667,07
Leverantörsskulder 1 290 056,05 721 770,17
Övriga skulder 655 880,04 696 204,90
Resultatregleringar 2 464 680,64 2 749 357,85
4 425 825,83 4 419 999,99
Främmande kapital totalt 4 425 825,83 4 419 999,99
SUMMA PASSIVA 13 009 283,74 14 687 671,17