Finansieringsanalys

 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
Kassaflödet i verksamheten:
Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) –1 723 217,27 –770 028,84
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Avskrivningar enligt plan 64 928,10 76 396,39
Finansiella intäkter och utgifter –32 495,18 –67 898,02
Övriga justeringar 39 004,00 0,00
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital –1 651 780,35 –761 530,47
Förändringar i rörelsekapital:
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar –778 536,19 –1 248 446,64
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder 5 825,84 1 278 485,79
Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter –2 424 490,70 –731 491,32
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader –892,02 –1 277,45
Erhållna räntor från verksamheten 33 387,20 69 175,47
Betalda direkta skatter (–) 0,00 0,00
Kassaflödet i verksamheten (A) –2 391 995,52 –663 593,30
Kassaflöde för investeringarnas del:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) 0,00 –33 873,67
Kassaflöde för investeringarnas del (B) 0,00 –33 873,67
Kassaflöde för finansieringens del:
Aktieutdelning och annan vinstutdelning (–) 0,00 –4 531 871,73
Kassaflöde för finansieringens del (C) 0,00 –4 531 871,73
Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning (–) –2 391 995,52 –5 229 338,70
Ingående likvida medel 11 432 972,68 16 662 311,38
Utgående likvida medel 9 040 977,16 11 432 972,68
–2 391 995,52 –5 229 338,70