Noter till bokslutet

1. Redovisningsprinciper

1.1 Intäktsföringsprinciper

Hansels omsättning består av serviceavgifter för gemensamma upphandlingar, samt av försäljning av experttjänster. Serviceavgifterna faktureras hos avtalsleverantörer i efterskott enligt försäljningsrapporter så, att leverantören redovisar till Hansel den senaste periodens försäljning i början av följande period. Rapporteringsperioden är vanligtvis en månad, men den kan också vara ett kvartal. Experttjänsterna faktureras i huvudsak månatligen i efterskott enligt de realiserade arbetstimmarna.

1.2 Värderingsprinciper

Balansvärdena på anläggningstillgångarna är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 %. Programvarulicenser avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar. Andra utgifter med lång verkningstid avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.

Poster i främmande valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på bokslutsdagen.

1.3 Bokslutets jämförbarhet

Bokföringsprinciperna har inte förändrats 2020 och 2019.

2. Noter till resultaträkningen

2.1 Personalkostnader och medeltal anställda 2020 2019
Löner –8 157 688,55 –6 846 993,17
Verkställande direktörens samt styrelsens löner och arvoden –327 655,00 –315 586,12
Pensionskostnader –1 321 911,97 –1 245 237,35
Övriga lönebikostnader –289 796,14 –212 997,25
Personalkostnader totalt –10 097 051,66 –8 620 813,89
Sammanlagt belopp för anställningsförmåner –65 473,67 –84 244,60
Antal anställda
Vid räkenskapsperiodens slut 118 116
Medelantal under räkenskapsperioden 111 101
2.2 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Programvarulicenser –22 178,47 –19 396,87
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier –42 749,63 –56 999,52
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt –64 928,10 –76 396,39
2.3 Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag 376 062,03 202 502,01
Andra övriga rörelseintäkter 1 290 317,22 953 990,64
1 666 379,25 1 156 492,65
2.4 Övriga rörelsekostnader
Administrativa kostnader –3 028 853,27 –2 407 580,98
Lokalkostnader –716 491,29 –723 548,88
Telefon-, datakommunikations- och kontorskostnader –784 196,28 –985 492,82
Marknadsföringskostnader –43 366,73 –78 929,58
Resekostnader –55 331,71 –99 796,30
Representationskostnader –1 677,66 –3 014,89
Andra övriga rörelsekostnader –95 456,82 –146 808,78
Övriga rörelsekostnader totalt –4 725 373,76 –4 445 172,23
2.5 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 1 335,49 144,65
Valutakursvinster 0,00 0,03
Övriga intäkter från värdepapper 32 051,71 69 030,79
Finansiella intäkter totalt 33 387,20 69 175,47
Finansiella kostnader
Räntekostnader –547,56 –540,75
Valutakursförluster –344,46 –736,70
Övriga kostnader för värdepapper 0,00 0,00
Finansiella kostnader totalt –892,02 –1 277,45
2.6 Arvoden till revisorer
Revisionsarvode –19 507,32 –19 598,05
Övriga arvoden –16 709,34 –58 501,99
Arvoden till revisorer totalt –36 216,66 –78 100,04
3. Noter om aktiva i balansräkningen 2020 2019
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 498 302,58 483 130,22
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 15 172,36
Anskaffningsutgift 31.12 498 302,58 498 302,58
Ackumulerade avskrivningar 1.1 –451 706,33 –432 309,46
Avskrivningar under räkenskapsperioden –22 178,47 –19 396,87
Ackumulerade avskrivningar 31.12 –473 884,80 –451 706,33
Balansvärde 31.12 24 417,78 46 596,25
Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 1 082 945,15 1 064 243,84
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 18 701,31
Anskaffningsutgift 31.12 1 082 945,15 1 082 945,15
Ackumulerade avskrivningar 1.1 –911 946,02 –854 946,50
Avskrivningar under räkenskapsperioden –42 749,64 –56 999,52
Ackumulerade avskrivningar 31.12 –954 695,66 –911 946,02
Balansvärde 31.12 128 249,49 170 999,13
Det uppstår ingen avskrivningsdifferens.
3.3 Fordringar
Reseförskott 7 418,71 9 860,43
Övriga fordringar totalt 7 418,71 9 860,43
3.4 Resultatregleringar
Periodisering av kostnader 655 330,07 476 075,18
Resultatregleringar totalt 655 330,07 476 075,18
3.5 Finansiella värdepapper Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Övriga aktier och andelar
Fondandelar 2 203 374,80 2 190 617,86
2 203 374,80 2 190 617,86
Marknadsvärde Marknadsvärde
2 513 467,72 2 426 694,70
2 513 467,72 2 426 694,70
Pensionsinvestering 555 675,33 539 259,60
Finansiella värdepapper totalt, bokfört värde/strong> 2 759 050,13 2 729 877,46
4. Noter om passiva i balansräkningen 2020 2019
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1 5 000 000,00 5 000 000,00
Minskning av aktiekapital 0,00 0,00
Aktiekapital 31.12 5 000 000,00 5 000 000,00
Bundet eget kapital totalt 5 000 000,00 5 000 000,00
Eget fritt kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1 2 968 128,27 7 500 000,00
Minskning i fonden för inbetalt fritt eget kapital 0,00 –4 531 871,73
Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserad vinst/förlust 1.1 1 861 094,91 3 069 571,75
Pensionsåtagande från tidigare år 0,00 –438 448,00
Balanserad vinst/förlust 31.12 1 861 094,91 2 631 123,75
Räkenskapsperiodens vinst/förlust –1 723 217,27 –770 028,84
Eget fritt kapital totalt 3 106 005,91 4 829 223,18
Eget kapital totalt 31.12 8 106 005,91 9 829 223,18
Vinstmedel enligt balansräkningen 31.12
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserad förlust från tidigare räkenskapsperioder 1 861 094,91 2 631 123,75
Räkenskapsperiodens vinst –1 723 217,27 –770 028,84
Vinstmedel 3 106 005,91 4 829 223,18
4.2 Avsättning
Pensionsåtagande från tidigare år 477 452,00 438 448,00
4.3 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlöner inkl. sociala avgifter 1 156 710,13 1 336 432,54
Löneskulder inkl. sociala avgifter 209 145,03 620 159,17
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 0,00 2 394,74
Periodisering av kostnader för räkenskapsperioden 1 098 825,48 790 371,40
Resultatregleringar totalt 2 464 680,64 2 749 357,85
5. Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser
5.1 Närståendetransaktioner
Av bolagets omsättning härrör 2 440 045,29 euro (18,4 %) från budgetstaten eller från organisationer utanför budgetstaten som är bundna till staten samt från kommuner och kommunala organisationer för försäljning av experttjänster.
5.2 Säkerheter och ansvarsförbindelser
Övriga egna ansvarsförbindelser
Hyresansvar, kortare än ett år 795 137,22 767 934,96
Hyresansvar, längre än ett år 1 654 476,28 2 444 818,47
Leasingansvar, kortare än ett år 75 076,75 110 654,18
Leasingansvar, längre än ett år 196 076,89 20 124,42
Säkerheter och ansvarsförbindelser totalt 2 720 767,14 3 343 532,03
Elderivat
Marknadsvärde 3 446 239,94 7 339 089,01
Värde på säkrad volym (underliggande tillgång) 73 141 788,48 68 287 366,57

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning. De motparter som Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen och Hansel diversifierar portföljen till olika motparter för att minska risken. För närvarande finns det sex potentiella motparter. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp hos kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen. Marknadsvärden på derivat har inte upptagits i balansräkningen.

Den uppföljningsgrupp för elupphandling som inrättats av Finansministeriet ansvarar för styrningen och uppföljningen av elupphandlingen och ger vid behov förslag om utvecklingen av elupphandlingen till Finansministeriet. En företrädare för Finansministeriet fungerar som ordförande för uppföljningsgruppen och uppföljningsgruppen rapporterar efter behov till Finansministeriets ledning. Finansministeriet utser uppföljningsgruppen för en mandatperiod på två år.

Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för elupphandling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut om enskilda säkringstransaktioner och tidpunkterna för dem enligt strategin fattas av en portföljförvaltare som konkurrensutsatts av Hansel. Säkringskontrakt som är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts ända till 2024.

5.3 Pågående rättegångar

Vid utgången av 2020 hade Hansel hänskjutit två klagomål till marknadsdomstolen. Det ena av dem blev återtaget i januari 2021. Bolaget fick under 2020 fyra beslut av marknadsdomstolen. I två fall avskrevs klagomålet och i två fall som gällde en och samma tjänsteupphandlingshelhet bifölls klagomålen. Hansel överklagade dessa avgöranden hos förvaltningsdomstolen, men återtog överklagandena i januari 2021.

5.4 Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

Coronapandemin har fortfarande en negativ inverkan på Hansels affärsverksamhet. Det här har beaktats vid planeringen av bolagets ekonomi, men pandemin har medfört allt fler osäkerhetsfaktorer.