Personal och organisation

Hansel hade 118 anställda per 31 december 2020 (31.12.2019: 116 anställda; 31.12.2018: 95 anställda). Den genomsnittliga arbetsinsatsen 2020 var 111 årsverken (2019: 101 årsv.; 2018: 90 årsv.). Vid utgången av 2020 var kvinnornas andel av de anställda 57 procent och av ledningsgruppen 71 procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. Vid utgången av räkenskapsperioden var 97 procent av anställningarna tillsvidareanställningar (2019: 99 procent; 2018: 99 procent).

Av medarbetarna hade 56 procent en högre högskoleexamen och sex procent hade en lägre högskoleexamen. Nio procent hade en högre yrkeshögskoleexamen och femton procent hade en lägre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt tio procent hade en examen på mellanstadiet och fyra procent hade ingen yrkesexamen. Hela den fast anställda personalen omfattas av ett resultatpremiesystem. Hansels resultatpremier ligger i linje med finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner.

Under 2020 fick bolaget 12 nya anställda av vilka tre blev anställda för en viss tid. Tio medarbetare lämnade bolaget under året. Sex av dem sade upp sig, två gick i pension, en tidsbunden anställning hävdes under prövotiden och en person blev uppsagd. Med personer som säger upp sig ordnas en avgångsintervju för att samla in deras åsikter.

Medarbetarnas arbetshälsa och arbetsförmåga kartläggs regelbundet ungefär vartannat år. I september 2020 genomfördes en mätning där medelbetyget på skalan 1–5 var 3,87. Hansel uppmuntrar medarbetarna att utveckla sin kompetens. År 2020 deltog medarbetarna i medeltal i en utbildningsdag. Den låga siffran kan förmodligen förklaras av corona, och år 2021 ska flera utbildningsperioder genomföras inom ramen för Hansel Akademi. För cheferna ordnas regelbundet utbildning och diskussioner om chefsarbetet. En undersökning av värde- och företagskultur som omfattar hela bolaget har påbörjats år 2021.

Nytt kollektivavtal för Hansel

År 2020 fick Hansel ett nytt kollektivavtal som omfattar alla anställda och gäller 1.4.2020–31.3.2023. Kollektivavtalet har undertecknats av Hansel Ab och De Högre Tjänstemännen YTN rf och det ersatte de två tidigare kollektivavtalen som båda löpte ut 31.3.2020. Hansel hade tidigare två olika kollektivavtal på grund av företagsregleringen och ägararrangemanget 2.9.2019 i samband med vilka anställda av Kommunförbundets KL-Kuntahankinnat Ab flyttades över till Hansel som så kallade gamla arbetstagare. På dem tillämpades Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf (AVAINTES) till och med 31.3.2020.

Förhandlingarna om det nya gemensamma kollektivavtalet fördes i god anda och nu omfattas hela Hansels personal av kollektivavtalet med undantag av verkställande direktören. I enlighet med kollektivavtalet representeras personalen av en förtroendeman som personalen väljer inom sig, och hens ersättare. Personalens intressen bevakas också av en personalförening (Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry) som hör till De Högre Tjänstemännen YTN rf. Ungefär hälften av de anställda på Hansel är fackanslutna. Kollektivavtalet och anvisningar gällande anställningar finns på bolagets intranätsidor.