Inköpscentralens verksamhet

År 2020 var det första fulla året då Hansel erbjöd sina tjänster för hela den offentliga sektorn i Finland. Genom företagsregleringen och ägararrangemanget som genomfördes i september 2019 ändrades Hansels ägarstruktur så att den finska staten nu äger 65% och Finlands Kommunförbund rf 35% av bolaget. Integrationsstrategins verkställande framskred enligt planerna, även om några gemensamma upphandlingar påverkades negativt av coronaviruset.

Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen som gäller offentlig upphandling, samt i lagen om Hansel. Bolagets kunder har likaledes definierats i Hansel-lagen, och till dem hör ministerierna och deras ämbetsverk, vissa andra statliga enheter, samt universiteten och högskolorna. Från och med början av 2019 utvidgades kundkretsen med kommunerna, samkommunerna, församlingarna samt övriga upphandlande enheter inom den kommunala sektorn.

Hansels mål är att generera ekonomiska besparingar för samhället genom att konkurrensutsätta och upprätthålla tjänste- och varuupphandlingskontrakt, vilket leder till betydande besparingar vad gäller priser, kvalitet och processkostnader. Dessutom erbjuder Hansel tjänster för konkurrensutsättning av upphandling och tjänster för utveckling av upphandlingsverksamhet.

I sin verksamhet vill Hansel som inköpscentral främja högkvalitativ upphandling, jämlikt bemötande av leverantörer samt rättvis konkurrens genom att organisera anbudsförfaranden på ett sådant sätt att marknaden ska fungera effektivt.

Hansel finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för gemensam upphandling av leverantörerna och genom att sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent beroende på föremålet för upphandlingen. År 2020 var den genomsnittliga serviceavgiften 0,95 procent (2019: 0,96 procent).

Åtgärder för miljöns bästa

Hansel hör till Green Office-nätverket som i Finland omfattar cirka 150 organisationer. WWF-Finland har tagit fram miljöprogrammet Green Office som ska stärka företagens miljöansvar och minska deras miljöpåverkan. Betydelsen av kontorets miljöprogram var mindre än vanligt 2020, eftersom personalen på grund av coronapandemin huvudsakligen arbetade på distans. I bolagets miljösystem är de nyckeltal som uppföljs:

  • elförbrukning 51 051 kWh (i syfte att minska, 2019: 65 272 kWh)
  • pappersförbrukning 70 ris/år (målsättningen var under 150 ris)
  • andel miljömärkta gemensamma upphandlingar 66 % (målsättningen var 70 %)
  • genomsnittspoäng för svaren på konsumtionsvaneenkäten var 81,3 (målsättningen var 50 poäng)