Bolagets ekonomiska ställning och nyckeltal för verksamheten

År 2020 uppgick det totala beloppet för Hansels upphandlingskontrakt till 916 miljoner euro (2019: 900 miljoner euro). Den planerade tillväxten på 100 millioner euro reducerades till 2 % på grund av coronakrisen. Krisen hade en särskilt negativ inverkan på gemensamma upphandlingar inom följande områden: resande, mötestjänster, livsmedel och restaurangtjänster. Å andra sidan uppnådde man ökning i upphandlingar inom fordons- och logistiktjänster, programvaror och IT-utrustning.

Bolagets omsättning 2020 uppgick till 11,5 miljoner euro (2019: 11,1 miljoner euro). Omsättningen utgjordes av serviceavgifter på 8,7 miljoner euro för gemensamma upphandlingar (2019: 8,7 miljoner euro), försäljning av experttjänster på 2,4 miljoner euro (2019: 2,1 miljoner euro) och övriga användningsavgifter och intäkter på 365 000 euro (2019: 420 000 euro). Räkenskapsperiodens resultat 2020 var –1 723 000 euro (2019: –770 000 euro). Förlusten var planerad och berodde främst på att kostnaderna för företagsregleringen och ägararrangemanget uppstod genast vid tidpunkten för arrangemangen, medan påtagliga intäkter börjar komma in steg för steg, i takt med införande av nya upphandlingskontrakt. De avtal som Hansel hade konkurrensutsatt före företagsregleringen kunde inte öppnas för kunder inom den kommunala sektorn. Bolaget gick med vinst under åren 2006–2017. Enligt bolagsordningen är Hansel ett icke-vinstdrivande bolag. Bolagets ekonomiska ställning är god.

Ekonomiska nyckeltal

2020 2019 2018 2017 2016
Gemensamma upphandlingar, t€ 915 970 899 673 895 213 826 482 770 533
Omsättning, t€ 11 465 11 148 10 922 10 435 9 598
Rörelsevinst, t€ –1 756 –838 –686 203 451
och dess andel av omsättningen, % –15,3 –7,5 –6,3 1,9 4,7
Räkenskapsperiodens resultat, t€ –1 723 –770 –672 184 406
Balansomslutning, t€ 13 009 14 688 18 711 19 252 19 150
Eget kapital, t€ 8 106 9 829 15 570 16 241 16 057
Soliditetsgrad, % 62,3 66,9 83,2 84,4 83,8
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut (aktiv arbetsinsats), årsverken 112 113 92 90 72