Bolagets tjänster

Gemensamma upphandlingar

Vid slutet av året hade Hansel sammanlagt 83 ramavtal och 21 dynamiska inköpssystem (året innan: 66 ramavtal, 12 dynamiska inköpssystem och tre småupphandlingstjänster). Antalet avtalsleverantörer vid slutet av året var 642 (478 föregående år).

Hansels största enskilda upphandlingshelhet var IT-konsultation. Genom det här dynamiska inköpssystemet blev upphandlingar till ett värde av 101 miljoner euro genomförda (91 miljoner euro år 2019). Den näst största helheten var Livsmedel och non food-produkter vars värde uppgick till 68 miljoner euro (11 miljoner euro år 2019). På tredje plats i storleksordning kom Företagshälsovårdstjänster vars värde landade på 62 miljoner euro (2019: 68 miljoner euro).

De största eurobeloppen för användning av Hansels upphandlingskontrakt hänförde sig till Finansministeriets, Försvarsministeriets, Undervisnings- och kulturministeriets och Inrikesministeriets förvaltningsområden. De största kommunala kunderna var städerna Jyväskylä och Borgå.

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel och de kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen faktureras för kostnaderna och intäkterna för derivathandeln (ytterligare information i bilaga 5.2).

Konkurrensutsättningstjänster

Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningstjänster 2020 uppgick till 2,0 miljoner euro (2019: 1,7 miljoner euro). Antalet fakturerade konkurrensutsättningsprojekt var 183 (2019: 189 projekt) med ett sammanräknat värde på cirka 535 miljoner euro.

Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamhet

Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten hade en fakturering på 417 000 euro (2019: 345 000 euro). En stor del av utvecklingsuppdragen anknöt till styrning och organisering av upphandling, nyckeltals- och nulägesanalyser, planering, kontraktshantering, utveckling av leverantörssamarbetet och ansvarsfrågor. Enheten för utveckling av upphandlingsverksamhet deltog aktivt i verksamheten av det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino). År 2020 uppgick inkomsten från denna verksamhet till sammanlagt 162 000 euro som redovisas i övriga rörelseintäkter.