Översikt över händelserna 2020 och utsikter för 2021

Enligt integrationsstrategin har bolaget som vision att sammanföra Finlands offentliga upphandlingskraft. Strategins hörnstenar är att erbjuda en utmärkt serviceupplevelse och ett brett tjänstesortiment, samt att fungera som vägvisare för ansvarsfull och effektfull upphandling. Genom exemplarisk egen verksamhet, en solid värdegrund och en integrerande kultur ska Hansel bli den mest respekterade experten inom offentlig upphandling och därigenom en attraktiv arbetsgivare.

Ur ett personalperspektiv gick integrationen mellan Kuntahankinnat och Hansel mycket bra. 1.4.2020 trädde i kraft ett kollektivavtal som omfattar hela personalen. Flexibla arbetsformer, uppdaterad vägledning samt bra arbetsredskap som man redan tidigare hade tillägnat sig på bolaget, möjliggjorde att man utan problem kunde flytta över till distansarbete efter att coronapandemin hade brutit ut.

I april 2020 utarbetade bolagets ledning scenarier för coronapandemin gällande gemensam upphandling som uppföljdes på månatlig nivå. Det som realiserades var lite bättre än best case scenariet. Både statliga och kommunala kunder anslöt sig aktivt till nya ramavtal. Därtill bistod Hansel Försörjningsberedskapscentralen med upphandling av skyddsutrustning och uträttade i oktober i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen ett dynamiskt inköpssystem för skyddsutrustning som står till förfogande för hela den offentliga sektorn. Upphandlingar genom det här arrangemanget kommer att påbörjas år 2021.

I mars övergick kundarbetet till nätet. Kundforum som Hansel uträttat för statliga och kommunala organisationer fortsatte sin verksamhet vid tre temamöten på distans. Höstturnén realiserades i form av sju webinarier som sammanlagt samlade 1700 åhörare, samt fick positiv respons.

Kund- och leverantörsnöjdheten följs upp regelbundet. Kundnöjdheten mäts med en enkät varje år och leverantörsnöjdheten vartannat år. Mätningarna gällande 2020 genomfördes i januari 2021 och medelbetyget på skalan 1–5 var 4,08 (föregående år 3,90). Mätningen av leverantörnöjdhet ordnas nästa gång år 2022, vid den föregående mätningen i januari 2020 var medelbetyget 3,97 (föregående mätning 4,00). Dessutom inhämtas feedback om varje projekt inom konkurrensutsättningsservicen. Medelbetyget för kundnöjdhet var 4,65 (föregående år 4,62) på skalan 1–5.

Ändring i Hansel-lagen trädde i kraft 1.9.2020 (352/2020). I lagändringen preciserades bolagets uppgifter, bland annat förvaltning av annonseringskanalen för upphandling (Hilma), hantering och behandling av upphandlingsdata, samt förpliktelsen för statliga ämbetsverk och inrättningar att lämna upphandlingsdata till Hansel. I lagen reglerades också skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter samt tjänsteansvar i anslutning till skötseln av förvaltningsuppgifter. På grund av lagändringen inledde Hansel ett utvecklingsprojekt, inom ramen för vilket preciserades förfaranden som hänför sig till skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter, bland annat vad gäller tillämpning av offentlighetslagen och språklagen, samt bildande av ett diarium. Till utvecklingsprojektet hörde också personalutbildning.

I december 2020 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändringar av upphandlingslagen (244/2020). I propositionen föreslår regeringen bland annat att en upphandlande enhet ska i ramavtalets anbudsförfrågan ange den uppskattade största kvantiteten eller det uppskattade största värdet av de inköp som de upphandlande enheter som utnyttjar ramavtalet gör. När denna bestämmelse förverkligas blir konkurrensutsättningar av ramavtal och verksamheten under avtalsperioden lite mer flexibla jämfört med nuläget. Regeringens proposition innehåller också några tekniska justeringar i upphandlingslagen.

Under året deltog Hansel i flera olika projekt, däribland Finansministeriets och Kommunförbundets åtgärdsprogram Samarbetsforum för offentlig upphandling, Arbets- och näringsministeriets Kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO), Statskontorets projekt Kunskapsspurten, samt Konkurrens- och konsumentverkets arbetsgrupp som utreder grå ekonomi och offentlig upphandling.

På uppdrag av Finansministeriet fortsatte Hansel att utveckla den nya annonseringskanalen för offentliga upphandlingar (Hilma) som togs i bruk 2 januari 2020. Finansministeriet ansvarar för finansieringen av projektet, och debitering med anknytning till projektet uppgick till 1 477 000 euro år 2020, vilket anges i affärsverksamhetens övriga intäkter. Dessutom genomförde bolaget flera andra utvecklingsprojekt, bland annat utveckling av webbplatsen, införande av nya funktionaliteter för minitävling, samt förnyelse av rapporteringssystemet för avtalsleverantörer. Under året 2020 blev utvecklingsprojekten gällande ansvarsfullhet och effektfullhet med respektive mätare en integrerad del av bolagets processer.

Vid utgången av 2020 hade Hansel hänskjutit tre klagomål till marknadsdomstolen. Det ena av dem blev återtaget i januari 2021. Bolaget fick under 2020 fyra beslut av marknadsdomstolen. I två fall avskrevs klagomålet och i två fall som gällde en och samma tjänstehelhet bifölls klagomålen. Hansel överklagade dessa avgöranden hos förvaltningsdomstolen, men återtog överklagandena i januari 2021. Enligt bolagets bedömning är det osannolikt att de pågående rättegångarna får ekonomiska konsekvenser.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbetsgruppen för de europeiska ländernas centrala inköpscentraler. Till gruppen hör utöver Hansel flera europeiska inköpscentraler, bland annat danska SKI, svenska Kammarkollegiet och SKL Kommentus, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.

År 2019 inrättades det hos Hansel en compliance-funktion. Statsrådet utfärdade 8.4.2020 ett principbeslut om ägarpolitik (Statsrådets principbeslut/2020/48), som bland annat förutsätter att företagsansvar ska vara en integrerad del av affärsverksamhet. Enligt principbeslutet blev en korruptionsmotverkande verksamhets- och rapporteringsmodell skapad för Hansel. En rapporteringskanal som principbeslutet ålägger företagen att skaffa sig hade Hansel redan till sitt förfogande. År 2020 genomfördes utbildning i etiska aspekter för hela personalen samt en enkät om förverkligande av dessa aspekter hos Hansel.

Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi

Företagsansvar och ärendehelheter som anknyter till bekämpning av grå ekonomi har blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin verksamhet iakttar Hansel hållbarhetsprinciperna enligt statsrådets riktlinjer. Hållbarhetsredovisning har blivit en etablerad del av bolagets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för bolagets insatser på ansvarsområdet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

Coronapandemin har fortfarande en negativ inverkan på Hansels affärsverksamhet. Det här har beaktats vid planeringen av bolagets ekonomi, men pandemin har medfört allt fler osäkerhetsfaktorer.

Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.

Utsikter och mål för 2021

Bolaget fortsätter att genomföra integrationsstrategin, där hanteringen av den nya kundkretsen samt den betydande ökning i upphandlingsvolymen som detta ska medföra utgör en väsentlig del. Tillväxt förväntas speciellt inom den kommunala sektorn. Bolagets affärsverksamhet kommer enligt förväntningarna att utvecklas positivt, trots att resultatet antas visa förlust fram till 2022. Därefter torde resultatet vända till vinst.